Eksperci

Beata Daszyńska-Muzyczka

prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy Harvard Business Review.

Od 1994 r. była związana z Grupą Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 1994 – 2000 pracowała w bankowości oddziałowej. W okresie 2000 – 2005 kierowała wdrożeniem szeregu strategicznych projektów, m.in. Nowy Model Oddziału, Minibank 24 dla klientów bankowości korporacyjnej oraz odpowiadała za restrukturyzację / optymalizację sieci oddziałów. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Nieruchomości, a następnie w okresie 2007 – 2014 funkcję dyrektora Obszaru Logistyki i Nieruchomości. W latach 2008 – 2013 pełniła najpierw funkcję członka, a następnie przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki BZWBK Nieruchomości. Od 2012 r. związana z Pionem Partnerstwa Biznesowego BZWBK, w którym od 2013 r. była odpowiedzialna za projekt transformacji kultury organizacyjnej w części Retail – Bank Nowej Generacji. W okresie 2014-2015 pełniła funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r., jako członek Zarządu BZ WBK, zarządzała Pionem Partnerstwa Biznesowego, w skład którego wchodziły m.in. obszary: HR (w tym rekrutacja, rozwój pracowników, wynagrodzenia, kultura organizacyjna), strategii i organizacji, kosztów, nakładów finansowych i zakupów, bezpieczeństwa banku i logistyki oraz inne obszary wspierające funkcjonowanie banku.

Wojciech Myślecki

Doktor inżynier, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych.

Od 1968 działacz polskiej opozycji demokratycznej . W Marcu 1968 członek Komitetu Strajkowego Studentów  Politechniki Wrocławskiej.  W czerwcu  1976 sygnatariusz petycji przeciw aresztowaniom działaczy KOR i domagającej się amnestii dla więzionych uczestników protestów w Radomiu i Ursusie. Współpracownik podziemnego „Biuletynu Dolnośląskiego”.

W „Solidarności ” od 1980, członek Prezydium KZ na Politechnice Wr, w 1981 delegat na WZD. 13-15 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego w Politechnice, 16 XII 1981 internowany w zakładach karnych  we Wrocławiu, Grodkowie i Nysie, zwolniony w VIII 1982. Od października  1982 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej, od wiosny 1983 jeden z jej najaktywniejszych działaczy. Aresztowany w II 1984, zwolniony na mocy amnestii pod koniec VII 1984. Od końca 1984 członek Komitetu Wykonawczego SW. Od 1987 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W VIII 1988 współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach; w 1989 przeciwnik rozmów Okrągłego Stołu.

Zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej po roku 1990 w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w 1998 roku, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Tauron PE S.A. , KGHM PM S.A., PSE S.A. . PTE Generali S.A. . Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp.

PROF. DR HAB. ANDRZEJ S. GRZELAKOWSKI – moderator Gdynia

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I TOWAROZNASTWA AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Jest profesorem nauk ekonomicznych zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Morskiej w Gdyni.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego z 1971 r. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymał w 1974 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki transportu uzyskał w 1983 r. Od 1991 r. zatrudniony był na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1992 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 1971-1991 pracował jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 1984-1987 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Ekonomiki Transportu UG. W latach 1987-1990 zatrudniony był na stanowisku kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji Portów Morskich w Instytucie Ekonomiki Transportu Morskiego UG, a w latach 1990-1991 kierownika Zakładu Mikroekonomii w Instytucie Ekonomii UG. Jest promotorem 3 prac doktorskich oraz 187 prac magisterskich, 22 prac dyplomowych i 7 projektów MBA, a także recenzentem 8 rozpraw doktorskich, 7 wniosków KBN oraz 31 projektów MBA.

Profesor Andrzej S. Grzelakowski był stypendystą DAAD w 1977 r., NEI w 1987 r. oraz Know-How Fund w 1990 r. W latach 1979, 1983, 1986 i 1989 pracował jako „visiting professor” na Uniwersytecie w Rostocku, a w 1988 r. na Uniwersytecie w Antwerpii (RUCA). W latach 1991 /X/ – 1998 /VII/ był konsulem ds. morskich RP w Hamburgu, zaś w latach 1998 / V / – 2001/ X / podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz członkiem Zespołu Negocjacyjnego ds. Członkostwa RP w UE, a także rządowych zespołów ds. analiz i prognoz gospodarczych, średniookresowych strategii gospodarczych, oceny funkcjonowania funduszy i agencji państwowych, zagospodarowania granicy państwowej oraz żeglugi morskiej i rybołówstwa dalekomorskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Systemów Transportowych na Wydziale Nawigacyjnym AM. Specjalizuje się w zagadnieniach ekonomiki transportu – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania rynków transportowych, zarządzania systemami transportu i polityki transportowej, a także transportu morskiego i portów morskich oraz ekonomiki przedsiębiorstw transportowych, jak również badań regionalnych, finansów i analiz ekonomicznych, integracji gospodarczej oraz polityki ekonomicznej. Jest autorem i współautorem ponad 450 publikowanych w prasie krajowej i zagranicznej artykułów i notatek naukowych, prac studialnych, monografii, książek oraz podręczników i skryptów.

DR MARZENA WANAGOS – prelegent Gdynia

KATEDRA EKONOMIKI USŁUG AKADEMIA MORSKA
W GDYNI

Dr Marzena Wanagos jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek Geografia oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  – kierunek Turystyka.

Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Transportu i Łączności w 1998 roku otrzymując stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 1997 roku zawodowo związana z Akademią Morską w Gdyni. W latach 2003-2007 była dyrektorem ds. Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego a w latach 2007-2008 pełniła funkcję Rektora Europejskiej Szkoły Hotelarstwa, Turystyki

i Przedsiębiorczości-Szkoła Wyższa w Sopocie. Była założycielem i członkiem zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (2003-2007, prezes wiceprezes), Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa (2002-2007 wiceprezes) oraz Pomorskiego Centrum Pilotażu i Przewodnictwa (2000- obecnie – prezes). W latach 2006-2008 powołana przez Ministra Gospodarki pełniła funkcję członka Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest autorką wielu ekspertyz, raportów rynkowych, programów rozwojowych oraz projektów badawczych w zakresie turystyki, głównie dla administracji publicznej wszystkich szczebli. Obecnie zatrudniona jest na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w Katedrze Ekonomiki Usług. Zainteresowania naukowe koncentrują się na regionalnym
i lokalnym rozwoju turystyki oraz marketingu obszarów turystycznych. Jest autorką około 100 publikacji krajowych i zagranicznych oraz promotorem ponad 300 prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich. W 2004 roku odznaczona przezMinistra Gospodarki i Pracy „Za Zasługi dla Turystyki”. Jej pasja to sport (rolki, narty, nurkowanie) oraz kynologia.

ADAM MELLER – prelegent Gdynia

PREZES ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Adam Meller jest absolwentem Politechniki Gdańskiej – Wydziału Budownictwa Lądowego

Ukończył prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów podyplomowe studium w zakresie zarządzania
marketingu. Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. Gdańsk, doprowadził do wprowadzenia spółki na parkiet warszawskiej Giełdy. W ostatnich latach (tj. od końca roku 2008 do chwili objęcia stanowiska w ZMPG-a S.A.) Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. w Gdyni, jednocześnie Dyrektor Zarządzający ds. Usług Administracyjnych w Towarzystwie Zarządzającym SKOK Sp. z o.o. spółka komandytowo- akcyjna w Gdyni. Odznaczony brązowym krzyżem zasługi nadanym przez Prezydenta RP p. Lecha Kaczyńskiego. Sprawował funkcje członkowskie w Radach Nadzorczych kilku spółek kapitałowych. 1 sierpnia 2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołany przez Radę Nadzorczą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A na stanowisko Prezesa Zarządu spółki w zarządzie VI kadencji. Objęcie stanowiska nastąpiło z dniem 2 sierpnia 2016 r. i jest kontynuowane w VII kadencji.

ANDRZEJ SPIKER – prelegent Gdynia

DYREKTOR GENERALNY POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Andrzej Spiker (63l.) – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ekonomista, specjalność: ekonomika handlu zagranicznego.

Od 1989 roku związany z „Solidarnością”. Pełnił funkcję głównego księgowego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a następnie współtworzył Fundusz Gospodarczy – jednoosobową spółkę KK „Solidarność”, w której zajmował stanowisko wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu (najważniejsze dokonania FG to utworzenie Solidarność Chase Banku SA, a następnie PTE Zurich Solidarni). W latach 2002 – 2004 wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, a w latach 2004-2010 prezes zarządu MTG. W 2007 r. laureat Złotej Dziesiątki Biznesu Pomorza. W latach 90-tych był pomysłodawcą
i scenarzystą teleturnieju „Miejski Detektyw” emitowanego przez gdańską telewizję. Jest autorem tomiku wierszy „Przejście dla pieszych” wydanego przez pelplińskie „Bernardinem”. Jego hobby to ogród i szachy. W 2018 roku obchodzić będzie 40 rocznicę małżeństwa. Anna i Andrzej Spiker mają dwie córki i wnuka.

DR HAB. MACIEJ MATCZAK – prelegent Gdynia

PROF. NADZW. AMG PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TOWAROZNASTWA AMG

Dr hab. Maciej Matczak, prof. nadzw. AMG jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek transport i logistyka, specjalność rynki transportowe.

Już w trakcie studiów rozpoczął pracę zawodową w Dziale Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Będąc absolwentem studium doktoranckiego na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskał w 2004 roku stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 2005 roku pracuje
w Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych Akademii Morskiej w Gdyni. W kwietniu 2016 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, a od września pełni funkcję Dziekana ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AMG. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na funkcjonowaniu rynków transportowych ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji ich struktur konkurencyjnych, na narzędziach oraz efektywności polityki transportowej, obejmując również procesy rozwojowe w sektorze transportu, w tym inwestycje infrastrukturalne. Szczególnie ważnym obszarem jego działalności są porty morskie, co wynika zarówno z doświadczeń praktycznych, jak i kierunków aktywności naukowej. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych, zarówno europejskich programów ramowych (Ecoports, Catrin, Grace, Spectrum, RCMS), jak
i regionalnych (Matros, NeLoC, LogVAS, PortNet, TransBaltic). Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, a także raportów i ekspertyz rynkowych dla przedsiębiorstw sektora TSL oraz administracji publicznej wszystkich szczebli. Jest również ewaluatorem projektów badawczo-rozwojowych, tak krajowych (NCBR), jak i europejskich (DG MOVE, INEA, EACI, TEN-TEA). Od 2005 roku związany z firmą Actia Forum
z Gdyni specjalizującą się w usługach eventowo-konsultingowych dla interesariuszy sektora transportu.

MAREK TARCZYŃSKI – prelegent Gdynia

PREZES ZARZĄDU TERRAMAR SP. Z O.O.

Marek Tarczyński jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Charkowskiego Instytutu Samochodowo-Drogowego. Od 1993 roku – Prezes Zarządu Terramar Sp. z o.o.

Pracę zawodową rozpoczął w C. Hartwig Gdynia, kierując m.in. działami marketingu i transportu samochodowego. Od 1993 roku członek Rady Polskiego Związku Spedytorów Międzynarodowych, potem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, a od 2005 roku jej przewodniczący. W 2013 roku powołany do Rady European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services “CLECAT” z siedzibą w Belgii, a od 2015 roku jej wiceprzewodniczący.

Paweł Bukowski – prelegent Bydgoszcz

Pełnomocnik ds. gospodarczych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Przez ponad 20 lat pracowałem w biznesie (w większości w biznesie korporacyjnym), pełniąc funkcję kierownicze oraz samodzielne, jako project manager. Zrealizowałem kilkanaście projektów z obszaru informatyki i telekomunikacji (także ze środków UE) na łączną kwotę kilkuset mln PLN. Przez kilkanaście lat pracę w biznesie łączyłem z funkcją nauczyciela akademickiego. Jestem absolwentem siedmiu studiów podyplomowych z zakresu biznesu, zarządzania środkami unijnymi oraz prawa.

dr inż. Piotr Szewczykowski – prelegent Bydgoszcz

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy, pracownik Zakładu Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw.

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej tej uczelni (wówczas Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy). Studiował również na Uniwersytecie Siegen w Niemczech (program ERASMUS) oraz na Politechnice Duńskiej (DTU), gdzie uzyskał tytuł doktora. Pracował jako specjalista ds. innowacji w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A., starszy specjalista sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz pracownik naukowy (postdoctoral researcher) na rzecz firmy Aquaporin A/S. Uczestnik pierwszej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Współtwórca Pracowni szybkiego prototypowania Design Thinking Workspace na UTP. W latach 2013 – 2015 działał jako Broker Innowacji z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP. Obecnie pracuje również jako specjalista ds. projektów badawczo – rozwojowych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym.

Leszek Rasmus – prelegent Bydgoszcz

Prezes Zarządu Politech Sp. z o.o.

Wiedzę na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych zdobywał przez lata pracy na kolejnych stanowiskach w Politech. Od półtora roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Doświadczenie praktyczne uzupełnia wiedzą teoretyczną nabytą w toku studiów z przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy na Politechnice Poznańskiej. Politech to polska firma rodzinna z Osielska pod Bydgoszczą. Od 20 lat przedsiębiorstwo zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych dla branży kosmetycznej i perfumeryjnej. Firma wykorzystuje metodę wtrysku do produkcji nasadek perfumeryjnych, pierścieni oraz całych słoików kosmetycznych. Politech pracuje na wielu tworzywach sztucznych, jednak szczyci się poziomem eksperckim w przetwórstwie Surlynu. Poza wytwórstwem, przedsiębiorstwo zarządzane przez Leszka Rasmusa, oferuje liczne usługi zdobnicze takie, jak lakierowanie UV, metalizację próżniową czy hot-stamping. Ponadto, zakład posiada własną narzędziownię. Jeszcze w tym roku, Politech otworzy nowy zakład produkcyjny w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Lilianna Bogusz – prelegent Warszawa

Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Od wielu lat specjalizuje w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, środków międzynarodowych instytucji finansowych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. Posiada również praktyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim pracując przez wiele lat w międzynarodowej korporacji, gdzie jako doradca finansowy była zaangażowana w projekty na zlecenie klientów z sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji związanych z tematyką PPP. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

dr hab. Mariusz Swora – prelegent Warszawa

Mariusz Swora – dr hab. nauk prawnych, adwokat, członek rady odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

W przeszłości zatrudniony jako wykłądowca w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ w Krakowie (2011-2014). Autor i współautor ok. 150 publikacji z dziedziny publicznego prawa gospodarczego w tym prawa energetycznego, bankowego oraz ochrony konkurencji, prawa i postępowania administracyjnego, zarządzania publicznego, publikowanych w językach polskim i angielskim. Członek zarządu i wiceprzewodniczący międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA (2009 – 2010), obecnie członek honorowy tego stowarzyszenia, uczestnik szczytu G8 w Rzymie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007 – 2010. Laureat międzynarodowej nagrody naukowej ERRA Regulatory Research Award 2014. Laureat Laur „Zasłużony dla polskiego przemysłu” (2016). Członek International Association for Energy Economics.

Radosław Domagalski – Łabędzki – prelegent Warszawa

Prawnik, manager przez lata związany z biznesem.

Pracował jako prawnik w GSP Group Sp. z o.o. oraz pełnił funkcję prezesa zarządu w Magellan Trading Co. Ltd w Chinach. Współzałożycielem Polsko-Chińskiej Izby Handlowej w Szangchaju. W 2015 objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Nastepnie w 2016 został również pełnomocnikiem rządu ds. wystawy Expo 2022 w Łodzi. W październiku 2016 zrezygnował z pełnonej funckji podsekretarza stanu obejmując funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., którą pełnił do marca 2018 r. Z wykształcenia prawnik.

Dariusz Ogłoza – moderator Warszawa

Dziennikarz Polskiego Radia Kielce, dziennikarz TVP3 Kielce, aktualnie zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich.

Instruktor d/s prowadzenia rozmowy – wywiadu Polskiego Radia "Programu 1" w Warszawie.

Piotr Voelkel – prelegent Poznań

Współwłaścicielem Grupy Kapitałowej Vox

Prezes Piotr Voelkel jest współwłaścicielem Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży budownictwa, wykończenia i aranżacji wnętrz, współtwórcą Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu, założycielem Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej oraz prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym.

Od 2008 r. jest prezesem Instytutu Rozwoju Edukacji, który pełni funkcje założyciela Uniwersytetu SWPS. Jest współwłaścicielem Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Da Vinci: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum akademickich.

 Jest mecenasem wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości oraz za osiągnięcia w działalności społecznej.

Piotr Psikus – prelegent Poznań

Ur. 2.06.1959, magister inżynier, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu, inżynier gospodarki rolnej, specjalista ds. finansów i bankowości.

Zdał egzamin państwowy i posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych. W latach 1990 – 2010, Burmistrz Miasta i Gminy w Kępnie, następnie w latach 2013 – 2014 – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieruszów, od 2014 – Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.

Zasiada w Zarządzie Związku Miast Polskich – najstarszej polskiej organizacji samorządowej, pełni funkcję prezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Zarządu ZOSP RP. Ponadto jest prezesem Kępińskiej Inicjatywy Samorządowej. Wśród wielu wyróżnień posiada odznaczenie nadane przez Prezydenta RP – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności samorządowej i społecznej. Za tą działalność został również uhonorowany przez Biskupa Kaliskiego srebrnym pierścieniem św. Józefa.

Janusz Życzkowski – moderator Zielona Góra

Dziennikarz Polskiego Radia Zachód, W tym roku obchodzi 20. lecie pracy w mediach.

W jego dorobku znajdują się programy publicystyczne, interwencyjne, wywiady oraz relacje z wydarzeń o randze lokalnej, krajowej i zagranicznej. Z Polskim Radiem Zachód związany jest od 2009 r. Obecnie pełni funkcję z-cy redaktora naczelnego.

Robert Paluch – prelegent Zielona Góra

Urodził się w 1972 roku w Kożuchowie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Politologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz podyplomowe z zakresu środków unijnych.

W latach 2002-2006 radny Nowej Soli, w latach 2006-2014 radny Sejmiku Wojewódzkiego, członek Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmiku przewodniczył m.in. Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa oraz był członkiem Komisji Budżetu i Finansów. W 2014 roku wybrany wicestarostą powiatu nowosolskiego. Z dniem 4 stycznia 2016 roku powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko wicewojewody lubuskiego. Odznaczony m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Krzysztof Kielec – prelegent Zielona Góra

Ekonomista, prawnik prezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Ekonomista, prawnikprezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Janusz Jasiński – prelegent Zielona Góra

Prezes Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce

Student i absolwent Politechnik Wrocławskiej i Zielonogórskiej, przedsiębiorca branży handlowej – w 1997 r. otworzył pierwszy w Polsce i w Europie Środkowej sklep sieci Intermarche; od 1997 odpowiedzialny w grupie Intermarche za zakupy, logistykę, rozwój sieci i zarządzanie nieruchomościami.

Działacz społeczny i sportowy zaangażowany w rozwój województwa lubuskiego: od 2007 r. przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskie, V-ce Prezydent Konfederacji Lewiatan (2007 – 2015) i marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego (2015 – 2017), Prezes Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska, właściciel klubu sportowego Stelmet BC Zielona Góra – mistrza Polski w koszykówce 2013, 2015, 2016, 2017, konsul honorowy Republiki Słowenii. Prywatnie: mąż, ojciec i dziadek, pasjonat podróży.

Rafał Szlaga – moderator Katowice

Dziennikarz i prezenter od 8 lat związany z Telewizją Sfera w Rudzie Śląskiej.

Wydawca lokalnego serwisu informacyjnego "Wydarzenia". Współpracownik Agencji Informacyjnej Newseria, Superstacji, Nowej TV oraz ZOOM TV. Z zamiłowania komentator sportowy.

Marek Wesoły – prelegent Katowice

Prezes Zarządu Jelux Polska Sp. z o.o.

Witold Wójcicki – prelegent Katowice

Prezes Zarządu „ Huta Pokój” S.A.

Menadżer o olbrzymim doświadczeniu, specjalizujący się przede wszystkim w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych, a także w zarządzaniu działami finansowymi i wdrażaniu strategii finansowych.

Zna realia współpracy z bankami i inwestorami na rynku kapitałowym.

Krzysztof Kaszuba – moderator Rzeszów

Ekonomista, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.

Współorganizator 28 inkubatorów przedsiębiorczości, 34 funduszy pożyczkowych i 64 ośrodków wspierania przedsiębiorczości w Polsce.

Przemysław Cieszyński – prelegent Rzeszów

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie studiował na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ukończył program MBA na Vanderbilt University w Nashville, TN (USA).

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach menadżerskich w: Pepsico, Polcard (członek Zarządu), Telewizja Polska S.A. oraz ostatnio OT Port Gdynia (Grupa OT Logistics). Jako doświadczony konsultant prowadził projekty realizowane przez firmy Accenture, CII Group i Raitaro. Będąc Starszym Managerem w Accenture prowadził projekty i programy dla wiodących polskich i międzynarodowych organizacji z branży usług finansowych. Firma doradcza Raitaro, której był wspólnikiem, prowadziła projekty
restrukturyzacyjne i wdrożeniowe m.in. dla: Ströer Polska, BCT Gdynia, Sokółka Okna i Drzwi oraz Grupa Energa. Od 2006 r. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW, w tym: Sygnity S.A., Ciech S.A., Yawal S.A., Bomi S.A., TC Dębica S.A. oraz JSW S.A.

Małgorzata Jarosińska – Jedynak – prelegent Rzeszów

Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

Od 2004 roku związana z realizacją polityki funduszy strukturalnych na różnych szczeblach administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Od przeszło 10 lat jako pracownik Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego wdraża założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 odnoszące się do podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu poprzez bezpośrednie wsparcie MŚP. Funkcję dyrektora pełni od 2015 roku. Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera.

dr Krzysztof Madziński – prelegent Rzeszów

Absolwent SGPiS HZ, pracownik dydaktyczny WSE w Stalowej Woli i Almamer w W-wie, w latach 1974 – 86 był pracownikiem służb handlowych HSW do stanowiska z-cy dyrektora ds.eksportu i zbytu włącznie.

W okresie 1986-91 był dyrektorem sieci handlowej i obsługi technicznej PHZ BUMAR/KP HSW w ZSRR. Od 1992 r. współwłaściciel i v-ce Prezes Zarządu Firmy Mista sp. z o.o. w Stalowej Woli – producenta maszyn budowlanych.

Artur Panek – prelegent Rzeszów

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera.

W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP, a od 1995 roku pracował w Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004 – 2007. Od stycznia 2007 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Asseco Poland. Sprawuje funkcje menadżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems Ltd. i Asseco Danmark, Członka Rady Dyrektorów R- Style Softlab, Sintagma, Asseco Lietuva, Peak Consulting Group A/S; Członka Rady Nadzorczej Asseco Central Europe i Asseco Kazakhstan LLP. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej klubu sportowego Asseco Resovia. Odpowiedzialny za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej i Biuro Projektów Unijnych.

Małgorzata Popławska – prelegent Kraków

Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Absolwentka Handlu Zagranicznego oraz Studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także Germanistyki na Uniwersytecie Jagiellooskim.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego oraz członek Rady Nadzorczej Funduszu Innoventure. Członek Komitetu Inwestycyjnego w projekcie Inkubator Innowacyjności + realizowanego przez Akademię Górniczo Hutniczą oraz Małopolskiej Rady ds. Spraw Społeczeostwa Informacyjnego. Poprzednio Radna Miasta Krakowa (2014-2015) i manager w dziale sprawozdawczości finansowej w departamencie banku inwestycyjnego banku UBS, analityk ds. stosunków polsko-niemieckich fundacji Dyplomacja i Polityka. Krakowianka z pochodzenia.

Grzegorz Moorthi – prelegent Kraków

Prezes Zarządu RAVICON sp. z o.o.

Absolwent studiów inżynierii środowiska Politechniki Krakowskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w krakowskiej firmie CityProf Consulting.

Od 2000 roku zarządza firmą RAVICON Sp. z o.o. Ma ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze przedsiębiorstw komunalnych w zakresie ciepłownictwa, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz energii odnawialnej. Świadczył usługi dla międzynarodowych instytucji finansowych, agend rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych w zakresie planowania technicznego, finansowego, oceny efektywności przedsięwzięd oraz wycen spółek. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania publicznych celowych funduszy skierowanych na ochronę środowiska. Jest autorem wielu aplikacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym z udziałem finansowania Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Współpracuje z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej i Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako wykładowca studiów podyplomowych i studiów MBA dla firm wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie inżynierii finansowej.

Józef Mokrzycki – prelegent Kraków

Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A.

Akcjonariusz i Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A. notowanej na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Posiada ponad 30- letnie doświadczenie zawodowe. Ukooczył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Gospodarowania odpadami w SGGW w Warszawie. W latach dziewięddziesiątych pełnił funkcję Wójta Gminy Korzenna. Jest jednym z inicjatorów powstania i współzałożycielem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

Przemysław Czarnek – prelegent Lublin

Wojewoda Lubelski

Dr hab. Przemysław Czarnek jest absolwentem Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego.

Wykładał na Akademii Leona Koźmińskiego w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Angażował się w działalność kancelarii adwokackich i kancelarii radców prawnych. Od 2015 piastuje urząd Wojewody Lubelskiego. Jest autorem blisko 60 artykułów i haseł encyklopedycznych oraz leksykograficznych. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi.

Michał Nidzgorski – prelegent Lublin

Wiceprezes Zarządu Ursus S.A

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Europeistyka.

Od 2013 roku pracował w Ministerstwie Środowiska RP w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju jako Asystent Głównego Koordynatora ds. Organizacji Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz od 2014 roku jako Specjalista ds. Relacji Zewnętrznych realizując projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. W latach 2014 – 2016 jako specjalista spółki Ursus zajmował się handlem zagranicznym. Obecnie w tejże spółce pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Handlowego ds. Rynków Zagranicznych.

Artur Soboń – prelegent Lublin

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunku historia oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie uzyskał tytuł magistra na wydziale Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Od 2001 roku związany z Urzędem Miejskim w Świdniku gdzie pełnił funkcje: Rzecznika Prasowego, Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta oraz Sekretarza miasta. Od roku 2006 aktywnie działający na rzecz inicjatyw samorządowych. Wielokrotny członek rad nadzorczych lokalnych spółek oraz członek rady programowej Polskiego Radia Lublin. Przez dwie kadencje (2010-2014) radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od 7 lutego 2018 r. piastuje stanowisko Ministra Inwestycji i Rozwoju. Posiada 14-letni staż samorządowy.

Piotr Popik – prelegent Lublin

Od 2004 roku zawodowo związany z tematyką rozwoju regionalnego oraz wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE w zakresie wzmacniania konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw.

Współtwórca koncepcji utworzenia Wyżyny Motoryzacyjnej i Maszynowej, jako ekosystemu innowacji obejmującego przemysł maszynowy, w tym przede wszystkim producentów maszyn rolniczych. Specjalista  w zakresie rozwoju i zarządzania parkami przemysłowymi, centrami transferu technologii oraz programów badawczych. Bezpośrednio zaangażowany w rozwój współpracy międzynarodowej, tworzenie polityki klastrowej oraz zarządzanie instrumentem finansowania zwrotnego (JESSICA) dedykowanym między innymi wzmacnianiu powiązań kooperacyjnych.

Krzysztof Kamiński – prelegent Olsztyn

Absolwent Prawa i Administracji oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Doświadczenia zawodowe zdobywał w takich firmach,  jak: Michelin, Case New Holland, Kongsberg Automotive, ArcelorMittal i innych. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ALNEA oraz kierownika naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki. Firma ALNEA zajmuje się robotyzowaniem i automatyzowaniem procesów produkcyjnych. Ponadto Krzysztof Kamiński został powołany na stanowisko Pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw rozwoju gospodarczego. Zadaniem pełnomocnika jest promowanie i inicjowanie wszelkich działań, mających na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców na terenie Warmii, Mazur i Powiśla.

Jan Szynaka – prelegent Olsztyn

Prezes Zarządu firmy Szynaka-Meble Sp. z .o.o., wiodącego w kraju i na świecie producenta mebli.

Zarządzana przez Jana Szynaka firma jest  filarem Grupy Meblowej Szynaka, którą tworzy 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych, Centrum Logistyczno-Wystawiennicze i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel & SPA Pałac Mortęgi. Jan Szynaka to wielki kreator pozytywnego wizerunku polskiej, wielopokoleniowej firmy rodzinnej, wysokogatunkowego produktu i promotor Polski na świecie. Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania oraz skutecznej polityce promocyjnej kierowana przez Jana Szynaka firma rozwinęła liczne kontakty handlowe w Polsce i ponad 50 krajach na świecie, w tym głównie w Niemczech, USA, Francji, Szwecji, Arabii Saudyjskiej, Mongolii, Wielkiej Brytanii czy Chinach. Prowadząc biznes Jan Szynaka podejmuje szereg inicjatyw mających na celu osiągnięcie harmonii i równowagi z otoczeniem, dbając tym samym o środowisko naturalne. W Jego filozofii działania silnie zakorzeniony jest duch odpowiedzialności społecznej. Firma nie działa w oderwaniu od lokalnego społeczeństwa, jest jego częścią i aktywnie wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju miasta, województwa i kraju. Jan Szynaka jako aktywny promotor polskiego rzemiosła chętnie udziela się społecznie i charytatywnie. Jest wielkim autorytetem i uznanym menadżerem. Solidny i godny zaufania pracodawca, zapewniający ponad 3 000 pracownikom stabilne miejsca pracy. Właściciel Grupy Meblowej Szynaka zbudował silną markę mającą realny wpływ na dynamikę i rozwój życia gospodarczego w Polsce. W swojej wieloletniej działalności biznesowej udowodnił, że dzięki ciężkiej pracy, odwadze i determinacji w działaniu można osiągnąć sukces na skalę międzynarodową. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Prywatnie ojciec 4 dzieci i dziadek 3 wnuków.

Jerzy Szmit – prelegent Olsztyn

Urodzony w Olsztynie, polityk, publicysta, samorządowiec, wykładowca akademicki.

Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 r. zaangażowany w życie społeczne, gospodarcze i polityczne Olsztyna i regionu warmińsko-mazurskiego. Działa w kilku stowarzyszeniach („Mała Ojczyzna”, „PRO PATRIA”, Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego). Jest autorem książki „Między wielką a małą ojczyzną”. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

W latach 1994-1998 radny Rady Miasta Olsztyn, a od 1998 do 2002 r. – Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 1998-1999 był pierwszym marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pracował także jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego. Kierował olsztyńskimi przedsiębiorstwami i prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 2003–2005 pełnił funkcję prezesa zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W latach 2005-2007 był Senatorem VI kadencji – Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Członkiem Komisji Gospodarki Narodowej

Poseł na Sejm VII kadencji – Członek Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych, przewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej. Od 20 listopada 2015r., w rządzie  Premier Beaty Szydło, Jerzy Szmit sprawował funkcję wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Dzięki jego zaangażowaniu na Warmii i Mazurach rozpoczął się długo oczekiwany rozwój inwestycyjny. Obecnie członek zarządu ds. technicznych w PKP Telkol.

Radosław Domagalski Łabędzki – prelegent Kielce

Prawnik, manager przez lata związany z biznesem.

Pracował jako prawnik w GSP Group Sp. z o.o. oraz pełnił funkcję prezesa zarządu w Magellan Trading Co. Ltd w Chinach. Współzałożycielem Polsko-Chińskiej Izby Handlowej w Szangchaju.

W 2015 objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Nastepnie w 2016 został również pełnomocnikiem rządu ds. wystawy Expo 2022 w Łodzi. W październiku 2016 zrezygnował z pełnonej funckji podsekretarza stanu obejmując funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., którą pełnił do marca 2018 r. Z wykształcenia prawnik.

Beata Zofia Filipiak – prelegent Szczecin

Profesor zwyczajny w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autorka ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania finansami, finansów jednostek samorządu terytorialnego, analizy ryzyka i analizy finansowej. Ostatnio zajmuje się w teorii i praktyce współpracą sektora samorządowego i przedsiębiorstw, a w szczególności praktycznymi aspektami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Praktyk bankowy, a następnie licencjonowany doradca podatkowy (od 1998 r.). Doradca i szkoleniowiec w wielu podmiotach i instytucjach.

Adrian Guranowski – prelegent Szczecin

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, obecnie doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autor i współautor publikacji i artykułów nt. finansowania rozwoju infrastruktury i wykorzystania środków UE, a także wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego przez mniejsze j.s.t.  Zawodowo od ośmiu lat prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. W 2015 r. z powodzeniem zrealizował projekt hybrydowy przebudowy ciągu pieszo-jezdnego trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego, w partnerstwie publiczno-prywatnym (w formule opłaty za dostępność). Ma także duże doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE, w tym m.in.: przedsięwzięć infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami.

Marcin Pawlicki – prelegent Szczecin

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie oraz Master of Business Administration na Oxford Brookes University.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Orange i TP S.A, Tauron Polska Energia oraz Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. Pełnił funkcję kierownika ds. projektów i wdrożeń w spółce Tramwaje Szczecińskie. Od 2010 roku członek rady programowej Radia Szczecin. Był kilkuletnim licencjonowanym sędzią Polskiego Związku Motorowego. Latem z przyjemnością uprawia sporty motorowodne. Posiada licencję sternika motorowodnego. Ma 10 – letniego syna.

Krzysztof Drynda – prelegent Opole

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektronika i komunikacja.

Prowadził własną działalność w zakresie doradztwa finansowego, był kierownikiem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma również doświadczenie w koordynowaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktywnie działa w sferze społecznej. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty” oraz absolwentem Akademii Innowatorów Społecznych. Za tę sferę działalności został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strafy Ekonomicznej.

Roland Wrzeciono – prelegent Opole

Rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim Wojewodztwa Opolskiego we wrześniu 2004 roku w Referacie Badań i Analiz Strategicznych w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Od 2009 roku pracowal na stanoiwsku głównego specjalisty w OCRG i zajmował się przyjmowanie i oceną projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Od 2014 był zastępcą Dyrektora ds. Wyboru Projektów, Informacji i Promocji, a od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego.

Krzysztof Cieciora – prelegent Opole

Zastępca Dyrektora Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. biznesu i przedsiębiorczości, wiceprezes Collegium Nobilium Opoliense.

Michał Wincenty Kołaciński – prelegent Wrocław

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz pediatra. W latach 2010-2014 radny Rady Powiatu Oleśnickiego, od 2014 r. burmistrz Oleśnicy.

Marek Jacek Michalak – prelegent Łódź

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Przez wiele lat pełnił obowiązki Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

W przeszłości był radnym miejskim w Łodzi. Autor publikacji o tematyce biznesowej oraz ekspert uczestniczący w licznych konferencjach. Obecnie kieruje wydziałem w ramach którego nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki, transportu, rolnictwa i rozwoju wsi.

Piotr Cieplucha – prelegent Łódź

Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pełnił funkcję doradcy Wojewody Łódzkiego oraz był asystentem Ministra Sprawiedliwości.

Jest autorem artykułów naukowych z dziedziny myśli polityczno-prawnej oraz prawa samorządowego. Członek Rady Programowej Radia Łódź oraz Zarządu Osiedla Stary-Widzew. W pracy wydziału nadzoruje i koordynuje działania w zakresie rynku pracy, oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Dr hab. Piotr Szukalski – prelegent Łódź

Profesor nadzw. w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ

Jest specjalistą z zakresu demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej. W swoich badaniach porusza problematykę procesu starzenia się społeczeństwa, polityki ludnościowej oraz relacji międzypokoleniowej w skali mikro i makro.

Jacek Michalak – prelegent Łódź

Wiceprezes zarządu ds. rozwoju Atlas Sp. z o.o.

(ur. 1962), doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 1985-1995 nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej.

W roku  1991 był stypendystą Swiss National Science Foundation i Księstwa Lichtenstein – odbył staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, a w latach 1993-1994 – staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus, USA.

Od 1996 roku dyrektor ds. badań i rozwoju Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS. Od 2003 roku prezes zarządu Atlas Sztuki sp. z o.o., a od 2007 roku wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy ATLAS.

Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. klejów, ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67, członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Od 2013 roku jest prezesem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Były felietonista miesięcznika Art& Business w okresie lipiec 2005 – grudzień 2010.

Wystąpił w głównej roli w premierowym odcinku I serii Kryptonimu Szef – polskiej edycji popularnego na świecie formatu telewizyjnego Undercover Boss.

Paweł Nierada

pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – Finanse i Bankowość, MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył liczne kursy specjalistyczne w zakresie venture capital, corporate finance, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.

Ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych. Zrealizował liczne projekty w obszarach rynków publicznych i prywatnych (pierwotne oferty publiczne, emisje obligacji, akcji, analizy rynkowe), fuzji i przejęć. Świadczył usługi doradztwa strategicznego na rzecz dużych podmiotów korporacyjnych a także doradztwa prywatyzacyjnego (doradztwo zarówno na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa jak i inwestorów), tak w Polsce jak i zagranicą.

W latach 2007–2016 był Partnerem Zarządzający w Rada Partners – firmie doradczej z obszaru doradztwa strategicznego i rynków kapitałowych oraz holistycznego zarządzania firmą, 2007-2012 – Prezesem Zarządu Silkroute Securities (Polska) sp. z o.o.. Wcześniej pracował jako Dyrektor ERSTE Corporate Finance w Polsce – Grupa ERSTE Bank, Dyrektor zespołu Financial Advisory w Deloitte, Manager w NM Rothschild Polska, Senior Analyst Natural Resources and Global Power Team w Credit Suisse First Boston (Europe).

Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego w zakresie energetyki, strategii i bezpieczeństwa energetycznego. Posiada status Autoryzowanej Osoby (Approved Person) wydany przez brytyjskie Financial Conduct Authority (brytyjski odpowiednik KNF).

Włodzimierz Kocon

wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) oraz podyplomowy program MBA na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany z działalnością inwestycyjną i rynkiem nieruchomości. 

Zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w PwC, Von der Heyden Group, APP Polska sp. z o. o. oraz Gerald Eve International (Poland) Sp. z o.o. W latach 2007-2013 był związany z PZU Asset Management/TFI PZU, gdzie pełniąc stanowisko dyrektora Biura Sektora Nieruchomości był odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Grupy PZU na rynku nieruchomości. W 2013 r. pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, współtworząc koncepcję Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz przygotowywał strategię inwestycyjną spółki zależnej banku i stanął na jej czele jako prezes Zarządu BGK Nieruchomości S.A. Przed objęciem funkcji wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego był niezależnym doradcą rynku nieruchomości. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomości. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors.

Przemysław Cieszyński

członek Zarządu

Przemysław Cieszyński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie studiował na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ukończył program MBA na Vanderbilt University w Nashville, TN (USA). Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach menadżerskich w: Pepsico, Polcard (członek Zarządu), Telewizja Polska S.A. oraz ostatnio OT Port Gdynia (Grupa OT Logistics). 

Jako doświadczony konsultant prowadził projekty realizowane przez firmy Accenture, CII Group i Raitaro. Będąc Starszym Managerem w Accenture prowadził projekty i programy dla wiodących polskich i międzynarodowych organizacji z branży usług finansowych. Firma doradcza Raitaro, której był wspólnikiem, prowadziła projekty restrukturyzacyjne i wdrożeniowe m.in. dla: Ströer Polska, BCT Gdynia, Sokółka Okna i Drzwi oraz Grupa Energa. Od 2006 r. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW, w tym: Sygnity S.A., Ciech S.A., Yawal S.A., Bomi S.A., TC Dębica S.A. oraz JSW S.A.

Wojciech Hann

członek Zarządu

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse i zarządzanie strategiczne) na University of Rochester (USA).

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w departamencie rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2008 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities. Należał także do zespołów EY w Warszawie, a także Cortland, Brovitz & Co. w Nowym Jorku.

Radosław Kwiecień

członek Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.